"KitCat team on OpenAI Stack Hack Hackathon"

Team Idea

KitCat KitCat KitCat KitCat KitCat
felikshetalia647
Cansu Ustunel
felikshetalia647

lazy_sloth
Que SeraSera
lazy_sloth

fleapous423
Fleapous
fleapous423

ghostorbiter72
Yuldashbek Yusupov
ghostorbiter72