"YJIJ team on Google Vertex AI Hackathon Hackathon"

Team Idea

A fresh team of four developers passionate about creating innovative software solutions
catmizu680
CatMizu
catmizu680

Bazi237
Jing Zhao
Bazi237

Yuguang
Yuguang Wang
Yuguang

IrisFu
yuting Fu
IrisFu