"EiAi team on OpenAI Whisper, GPT3, Codex & DALL-E 2 Hackathon Hackathon"

Team Idea

Definitely not another ai team
nikolaos_karagkiozidis683
Nikolaos Karagkiozidis
nikolaos_karagkiozidis683

gtsaki
Georgios Tsakiridis
gtsaki

Student

stavros_malakoudis608
Stavros Malakoudis
stavros_malakoudis608

Submission

Team Leader hasn't made a submission yet