"Kanyarashi team on Google Vertex AI Hackathon Hackathon"

Team Idea

1)Sai Madhav 2)Shiva Kumar 3)Abhiram 4)Sricharan 5)Ravi 6)Kaushik
akukkapa
Abhiram Kukkapalli
akukkapa

srcheeti
Sricharan Cheeti
srcheeti

madster973779
Madster973
madster973779

Submission

Team Leader hasn't made a submission yet