"Pratdaksh team on Cohere Hackathon Hackathon"

Team Idea

Curious Data Lovers falling for the linguistics.
Pratz993
Pratyush Soni
Pratz993

Senior Data Analyst

sadaksh
Sadaksh Arora
sadaksh

Data Scientist

Kishan290
Kishan Singh
Kishan290

Data scientist

ishanitagore173
ishani-tagore
ishanitagore173

Submission

Team Leader hasn't made a submission yet