"A4O4 team on Autonomous Agents Hackathon Hackathon"

Team Idea

We finna crack this hackathon <3
mugiwaaara
Harshvardhan Sharma
mugiwaaara

darthwimp
Debargha Das
darthwimp

Rhustish
Bhavy Bhatnagar
Rhustish

Korosenai
Akshat Jain
Korosenai